Stadgar för Föreningen Lärare i Religionskunskap

§1 Föreningen är en sammanslutning av lärare som undervisar i religionskunskap vid landets skolor samt av andra för religionskunskap och etik intresserade personer.

§2 Föreningen har till ändamål att främja skolans undervisning i religionskunskap och etik genom bl.a.:

 • att företräda ämnesområdet inför myndigheter och organisationer.
 • att befordra en didaktisk utveckling inom ämnesområdet och verka för lärarens fortbildning.

§3 Föreningens medlemmar kallas en gång om året till ordinarie möte. Därvid ska följande behandlas:

 • Val av ordförande, sekreterare och justeringsman för årsmötet.
 • Årsberättelse.
 • Revisionsberättelse.
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens verksamhet och förvaltning under det gångna verksamhetsåret.
 • Val av ordförande för nästa verksamhetsår.
 • Val av redaktör för Årsbok och för Religion och Livsfrågor. Redaktörerna ingår i styrelsen.
 • Val av minst fyra övriga styrelseledamöter. Önskvärt är att skolans samtliga stadier är representerade inom styrelsen.
 • Val av två revisorer och en suppleant.
 • Fastställande av årsavgift.

§4 Styrelsen äger rätt att kalla föreningens medlemmar till extra möte.

§5 Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare. Styrelsen är beslutsmässig om ordföranden och minst fyra ledamöter är närvarande.

§6 Föreningen utger Årsbok och tidskriften Religion och Livsfrågor.

§7 För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med en majoritet av minst 2/3.

§6 Beslut om föreningens upplösning och disposition av dess befintliga tillgångar fattas vid två på varandra följande möten, varvid för beslut fordras minst 2/3 majoritet.