Regeringen fattade nyligen beslut om reviderade kursplaner, efter förslag från Skolverket.
Förslagen återfinns på Skolverkets hemsida, och länk till förslaget till reviderad kursplan i religionskunskap finns här:

Skolverket lyfter fram tre nyheter i förslagen till reviderade kursplaner: fakta och förståelse betonas, det centrala innehållet anpassas när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression, samt att kunskapskraven är mindre detaljerade.

FLR avser att under hösten återkomma till en diskussion och analys av förslaget till reviderad kursplan i religionskunskap. Det kommer att ske i Religion och livsfrågor (nr 4) som utkommer i december.